top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών ιστότοπος www.frost-it.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») ανήκει στην ελληνική Εταιρεία με την επωνυμία FROST-IT A.E. (στο εξής «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς» ή «μας») και έχει σκοπό να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό μέσω του Διαδικτύου την Εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και τις δραστηριότητες της.

Η πρόσβαση / η πλοήγηση / η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των κάτωθι όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και αφορούν τους επισκέπτες και τους χρήστες αυτής. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει το διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του. Η «FROST-IT Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι θα έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Η ιστοσελίδα μας διέπεται από τους πιο κάτω Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και από την Πολιτική για χρήση Cookies.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διατηρείται πάντοτε επικαιροποιημένο, να διέπεται δε από ακρίβεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των ως άνω στοιχείων. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της FROST-IT Α.Ε. για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ αφορμής της χρήσης αυτής.

Τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία ρητή ή τεκμαιρόμενη εγγύηση. Αν ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων σκοπεύει να προβεί σε οποιουδήποτε είδους αξιοποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών, οφείλει προηγουμένως να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται στον δικτυακό τόπο www.frost-it.gr ή άλλο διαθέσιμο τρόπο επικοινωνίας και η Εταιρεία θα φροντίσει για την παροχή επίκαιρων και ακριβών πληροφοριών, κατά την κρίση της.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει μόνο την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών που θέτει στη διάθεση των επισκεπτών του διαδικτυακού της τόπου, www.frost-it.gr. Ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτά ή για αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας ή των εξυπηρετητών (servers) μέσω των οποίων αυτή τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών, θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που τυχόν προκληθεί από την εμπιστοσύνη που έδειξε ο χρήστης σε πληροφορίες παρεχόμενες μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε κατά παραπομπή σελίδας (hyperlinks,links, banners) ή από οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην ανανέωση – επικαιροποίηση των δεδομένων στην ιστοσελίδα.

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή/και να τροποποιήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς ειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, για οποιοδήποτε λόγο.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

    

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies, να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά της χρήση αυτής και σε σχέση με αυτή, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών, ή πρακτικών που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς Χρηστών στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE). Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της FROST-IT S.A., αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την εταιρία εκ του λόγου αυτού.

 

ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Κατά την πλοήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδα μας, οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να περιηγούνται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους (websites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει, ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής και τους παρόντες όρους.

Στη FROST-IT A.E. δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτικότητα. Στόχος μας είναι η συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Νομοθεσίες και Ευρωπαϊκές Οδηγίες που τυγχάνουν εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (γνωστού και ως “GDPR”) που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και η προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, διάβασε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρίας μας εδώ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Εφαρμόζουμε αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.frosti-it.gr.

Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησης σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε Cookies. Διαβάστε την Πολιτική Cookies για να μάθετε τι είναι τα Cookies, ποια Cookies χρησιμοποιούμε και πως μπορείτε να τα διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, ευρεσιτεχνιών, σχεδίων, προϊόντων, ονόματος χώρου (domain name), κώδικα λογισμικού, μεταγλώττιση λογισμικού, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, εικόνων, αρχείων βίντεο ή ήχου, διαδραστικών εφαρμογών, και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας, κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντa της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις διατάξεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αναδημοσίευση, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος Ιστοτόπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στις νόμιμες κυρώσεις.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει μεμονωμένo αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας στον προσωπικό του υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή, για προσωπική- ιδιωτική χρήση και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και δικαιώματα αποκλειστικής εκμετάλλευσης της Εταιρείας ή τρίτων.

ΙΟΙ, ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Δεν επιτρέπεται να κάνετε κακή χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μεταδίδοντας εν γνώσει σας ιούς, Trojan horses, worms και άλλα κακόβουλα λογισμικά ή άλλα υλικά που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα και στον διακομιστή της, ή σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στην ιστοσελίδα μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack).

Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές με τις οποίες θα συνεργαστούμε προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ηλεκτρονικού παραβάτη. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή σας, τα εξαρτήματά τους, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτήν ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η παρούσα σελίδα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση χρήσης ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα και για οτιδήποτε επιθυμείτε να δηλώσετε ή να καταγγείλετε στο info@frost-it.gr ή τηλεφωνικά στο +302108010099.

Περαιτέρω, για θέματα διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία με τον τρόπο που αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου.

bottom of page